Spółka INFRA S.A. działa na rynku IT od 1988 r., skupiając swoją działalność w branży informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i organizację pracy w przedsiębiorstwie i urzędach. Emitent działa przede wszystkim jako producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie firm i urzędów, a w mniejszym zakresie jako dostawca sprzętu komputerowego.

W grupie potencjalnych odbiorców oprogramowania można wymienić:

  • przedsiębiorstwa, szczególnie z segmentu małych i średnich firm, gdzie poziom zinformatyzowania jest niewielki
  • jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im instytucje
  • urzędy administracji publicznej

Spółka osiąga przychody z tytułu sprzedaży produktów oraz świadczenia usług takich jak:

  • sprzedaż licencji do wytworzonych programów komputerowych
  • konserwacja i nadzór autorski nad sprzedanymi programami komputerowymi
  • aktualizacji opracowywanych przez siebie rozwiązań do nowych warunków, wynikających m.in. ze zmian prawnych lub zmiany profilu działalności klienta
  • sprzedaż sprzętu komputerowego

Spółka stworzyła i ciągle rozwija Zintegrowany System Informatyczny INFRA („ZSI INFRA”) klasy ERP, obsługujący przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy. Rozwiązanie opracowane zostało jako odpowiedź na potrzeby kadr zarządzających przedsiębiorstwami w zakresie narzędzi skutecznie wspomagających procesy decyzyjne. Ponadto stworzone przez Spółkę oprogramowanie może również służyć kierownikom jednostek budżetowych oraz urzędów. Podejmowanie decyzji przy pomocy stworzonego w tym celu oprogramowania informatycznego pozwala osiągnąć duże oszczędności.

Trzon oferowanego przez Spółkę oprogramowania opiera się o przepisy prawa polskiego regulującego działalność gospodarczą i dostarcza informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującymi regulacjami. Oprogramowanie następnie dostosowywane (poprzez implementację i personalizację konkretnych modułów) jest do konkretnego klienta, dzięki czemu może być sprzedawane podmiotom o różnej charakterystyce.